Thursday, September 21, 2017

ข้อมูลการดำเนินงาน
บรรยากาศงานประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการ


การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2560 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย 1)นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ 2)นางสาวจริยา แซ่ถ่ำ ครู และ3)นางวีณา ขนาดผล หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผลการประเมินกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

จากการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงาระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 2 สิงหาคม 2560 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมดในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.60 โดยมีความพึงพอใจเนื้อหา/สาระ/หลักสูตรในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.12  มีความรู้ ความเข้าใจก่อนการอบรมในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.76    มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะหลังการอบรมในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.84 ประโยชน์ที่คิดว่าจะนำไปประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.92 พึงพอใจการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 49.20 ความชัดเจนในการตอบคำถามของวิทยากรในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 50.84    พึงพอใจระยะเวลาในการจัดอบรมในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.92  พึงพอใจวัสดุที่ใช้ในการอบรมในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.40 และพึงพอใจสถานที่จัดอบรมในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.28  

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
1.      ควรมีกิจกรรมกีฬาให้มากกว่านี้ (12)
2.      อยากให้สอนการทำอาหาร ขนมพื้นบ้าน น้ำปั่น (18)
3.      สนใจการวาดภาพระบายสี
4.      บางกิจกรรมใช้เวลาน้อย น่าจะให้พอดีกับเวลาทั้ง 2 ชั่วโมง
5.      อยากให้มีการสอนเกี่ยวกับดนตรี
6.      อยากให้สอนรำ นาฤศิลป์ไทย
7.      อยากให้มาทุกๆวัน และจัดขึ้นอีกต่อไปเรื่อยๆ (13)
8.      อยากให้มีกิจกรรมที่หลากหลายและพาไปนอกสถานที่บ้าง (4)

9.      ขอขอบคุณคณะครูจากวิทยาลัยชุมชนพังงาทุกคนที่ให้ความรู้และความสนุกสนาน (5)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

 


กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สำหรับนักเรียนระดับ ม.1-3 จำนวน 60 คน ทุกวันอังคาร-พุธ เวลา14.00-16.00 น.  โดยคณะวิทยากรจากวิทยาลัยชุมชนพังงา ดำเนินการระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง 27 กรกฎาคม  2560 ซึ่งมีกิจกรรมต่างอย่างหลากหลาย ได้แก่
1.   พวงกุญแจน้อยห้อยรัก
2.   การจับจีบผ้าโต๊ะวิทยากร
3.   วาดภาพเบื้องต้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4.   Learn English through games
5.   การทำผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม
6.   ดูหนังยังให้เกิดปัญญา
7.   ท่าทางสร้างภาพ
8.   Painting & Talking
9.   ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยบาสโลบ
10.                     วัฒนธรรมไทยกับบาสโลบ
11.                     หอคอยสามัคคี
12.                     ดอกไม้กระดาษติดบอร์ด
13.                     รักสุขภาพ1
14.                     รักสุขภาพ2
15.                     การสร้างวีดิโอสารคดีด้วยสมาร์ทโฟน(MOJO)
16.                     รู้จักฉันรู้จักเธอ
17.                     การทำเค้กกล้วยหอม

Monday, November 28, 2016

Teachers' Informationจากการสอบถามข้อมูลของคณะครูโรงเรียนบ้านบ่อแสนจำนวน 25 คน ด้วยการใช้ Google Forms ผ่านทาง gmail ปรากฎผลดังข้อมูลที่แสดงไว้ข้างต้น ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้