Monday, November 28, 2016

Teachers' Informationจากการสอบถามข้อมูลของคณะครูโรงเรียนบ้านบ่อแสนจำนวน 25 คน ด้วยการใช้ Google Forms ผ่านทาง gmail ปรากฎผลดังข้อมูลที่แสดงไว้ข้างต้น ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

Training Teachers


วิทยาลัยชุมชนพังงาดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑)ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน และ ๒)เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นแหล่งเรียนรู้  จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนบ้านบ่อแสนจำนวน ๓๐ คน ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนพังงา อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงาโดยมีนางวีณา ขนาดผลเป็นวิทยากร และนายโกศล ตึกขาวเป็นวิทยากรผู้ช่วย

Topics for Training

วิทยาลัยชุมชนพังงาดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑)ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน และ ๒)เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นแหล่งเรียนรู้  จึงได้กำหนดหัวข้อในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนบ้านบ่อแสนขึ้น

Sunday, November 27, 2016

Making a Start


วิทยาลัยชุมชนพังงาดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ๒) พัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียน และ ๓) พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับครูและผู้เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา  จึงได้จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มเพื่อศึกษาความต้องการของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้น ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ ๑๑.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

ในการนี้นายมานิต วิมุตติสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา นายจำรัส ขนาดผล รองผู้อำนวยการฯ  นายนิพนธ์ รัตนอาภรณ์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วยนางวีณา ขนาดผล นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์  นางสาวผุสดี สายวงศ์ และนางสาวจริยา  แซ่ถ่ำ ร่วมพบปะคณะครูโรงเรียนบ้านบ่อแสนเพื่อสร้างมิตรภาพและความเข้าใจทีดีต่อกัน ซึ่งบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้