Sunday, November 27, 2016

Making a Start


วิทยาลัยชุมชนพังงาดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ๒) พัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียน และ ๓) พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับครูและผู้เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา  จึงได้จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มเพื่อศึกษาความต้องการของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้น ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ ๑๑.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

ในการนี้นายมานิต วิมุตติสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา นายจำรัส ขนาดผล รองผู้อำนวยการฯ  นายนิพนธ์ รัตนอาภรณ์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วยนางวีณา ขนาดผล นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์  นางสาวผุสดี สายวงศ์ และนางสาวจริยา  แซ่ถ่ำ ร่วมพบปะคณะครูโรงเรียนบ้านบ่อแสนเพื่อสร้างมิตรภาพและความเข้าใจทีดีต่อกัน ซึ่งบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

No comments:

Post a Comment