Monday, November 28, 2016

Topics for Training

วิทยาลัยชุมชนพังงาดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑)ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน และ ๒)เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นแหล่งเรียนรู้  จึงได้กำหนดหัวข้อในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนบ้านบ่อแสนขึ้น

No comments:

Post a Comment