Monday, November 28, 2016

Training Teachers


วิทยาลัยชุมชนพังงาดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑)ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน และ ๒)เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นแหล่งเรียนรู้  จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนบ้านบ่อแสนจำนวน ๓๐ คน ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนพังงา อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงาโดยมีนางวีณา ขนาดผลเป็นวิทยากร และนายโกศล ตึกขาวเป็นวิทยากรผู้ช่วย

No comments:

Post a Comment